Wachbesetzung (Hauptwache)CIMG1746 CIMG1748 CIMG1749 CIMG1750 CIMG1751
CIMG1752 CIMG1753